Business Stil - Furniture
Система за управление мебелното производство

- Цялостно обхващане производството на мебели
- Оптимизиране на производствения процеси
- Оптимизиране на разходите
- Увеличаване на приходите
- Ефективно планиране
- Повишаване качеството на продукцията
- Подобряване обслужването на клиентите
Информация                
Новини
Новини

Следващо Поколение ЕС 20/11/2023

 

На 20.11.2023г. „СТИЛСОФТ“ ЕООД подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за икономическа трансформация от Националния план за възстановяване и устойчивост, съфинансиран от Европейския съюз чрез СледващоПоколениеЕС №BG-RRP-3.004-0766-С01 "Технологична модернизация в предприятието".

Обща цел на проекта:Повишаване ефективността на производствените процеси, постигане на по-висока производителност, намаляване на производствените разходи и оптимизиране производствената верига на „СТИЛСОФТ“ ЕООД. Основната цел на проектното предложение води до постигане на целта на процедура BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“.

Одобреното за финансиране високотехнологично оборудване по проекта: именно 1 бр. софтуерна платформа за автоматизирано продуктово конфигуриране и триизмерен синтез на продукти ще допринесе за постигането на тези цели.

Очакваният ефекте възстановяване на икономическия потенциал на предприятието от периода преди COVID пандемията и създаване на условия за растеж и развитие чрез цифровизация на производствените процеси с цел разширяване на дейността. Допълнително, инвестицията по процедурата е съобразена с изискванията на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ върху околната среда и ще допринесе за екологичния преход на страната.

 

Обща стойност: 360 000.00 лв., от които 180 000.00 лв. европейско финансиране.

 

Очакваните резултатиот подкрепата по проекта са:

 

- цифровизация на производствения процес;

- разширяване на производствения капацитет;

- повишаване на ефективността и производителността на производствения процес;

- намаляване на производствените разходи;

- оптимизиране на производствената верига на СТИЛСОФТ“ ЕООД

Ваучери за ИКТ услуги за дигитален маркетинг 25/11/2020

top-news-banner.jpg

„Стилсофт“ ЕООД получи от ИАНМСП своя ваучер № 000132 на стойност 20 000 лв. за проект BG16RFOP002-2.083-0182 Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии.

Обща цел на проекта: Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии (наричана навсякъде в текста за краткост Ваучерна/та схема), е насочена към повишаване капацитета на българските малки и средни предприятия (МСП) за конкурентен и устойчив на динамично развиващите се пазари бизнес чрез предоставяне на услуги, свързани с използването на информационни и комуникационни технологии. Успешното реализиране на ваучерната схема ще допринесе за развитието на българските малки и средни предприятия (МСП) и стимулиране на основните им дейности чрез трансформиране на бизнеса и информационните процеси на основата на базирани на информационни и комуникационни системи и приложения.

Ваучерът тип 2 група 1 „Ваучери за ИКТ услуги за дигитален маркетинг“ ще бъде покрит със средства по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г., като общата сума на безвъзмездната финансов помощ е 20 000 лв., от които 17 000 лв. европейско и 3 000 лв. национално съфинансиране.

Проект BG16RFOP002-2.083-0132-C01 “Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Стилсофт“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО.

Начало | Продукти | Новини | Видео | Клиенти | Сваляне |Контакти

Софтуер за управление на бизнеса | Софтуер за управление на човешките ресурси